Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)

Tamim is een Schoolwide Positive Behavior Support schoolGoed gedrag kun je leren!

Lessen in rekenen en taal zijn heel normaal op school, maar lessen in gedrag niet. Goed gedrag kun je ook leren zegt dr. Annemieke Golly, een van de grondleggers van Positive Behavior Support (PBS). In Amerika waar Golly woont en werkt, werken er minimaal 15.000 scholen met PBS. In Nederland neemt het aantal scholen ook in rap tempo toe.
 

Wat is Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)?

Schoolwide PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van ‘research based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. De methodiek is in de Verenigde Staten en in Noorwegen wetenschappelijk onderzocht en heeft daar haar waarde in de praktijk ruimschoots bewezen.

Wanneer SWPBS op een school is geïmplementeerd, dan hebben de leerkrachten op basis van gemeenschappelijk gedragen waarden hun gedragsverwachtingen geëxpliciteerd en op elkaar afgestemd. Deze gezamenlijke verwachtingen leren zij de leerlingen systematisch aan waardoor de leerlingen beter weten wat er in en om school van hen wordt verwacht en de kans dat zij zich hiernaar gedragen toeneemt. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin pro sociaal en leren bevorderend gedrag systematisch positief wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen.
 

SWPBS team

In september 2015 hebben wij op school een PBS team samengesteld. Dit team bestaat uit: juf Ilonka (gedragspecialist), juf Anna-Britt (leerkracht), juf Sabine (leerkracht), juf Petra (IB-er), meester Corjan (leerkracht) en juf Herma (MT). Net na de zomervakantie zijn we gestart met de invoering van een driejarig traject SWPBS. In dit traject worden we begeleid door Pien Koppers van PI research.

Aanleiding om SWPBS in te voeren op School Alex en School Max is de positieve beoordeling van ouders & teamleden over het sociale klimaat. Omdat wij het op school ontzettend belangrijk vinden dat kinderen met veel plezier en met een veilig gevoel naar school gaan en daar hun tijd en aandacht volledig op kunnen richten wilden wij dat positieve klimaat goed borgen. Wat goed gaat moet je immers wel blijven vasthouden!
 
 1. SWPBS staat voor een schoolbrede aanpak
  PBS is een methodiek met een overkoepelende functie. Algemeen bekende preventie-programma’s en methoden met vergelijkbare uitgangspunten (zoals onze SoVa methode Kinderen en hun sociale talenten en Coole Kikker) passen naadloos in de aanpak. Er is sprake van een doorgaande gedragslijn met een schoolbrede zelfde aanpak.
   
 2. Preventie staat centraal
  Scholen die aan de slag gaan met SWPBS voeren een preventief beleid binnen de school, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag bij alle leerlingen. De leerlingen wordt actief aangeleerd wat de gedragingen in bepaalde ruimten of momenten zijn.  ‘Ik loop rustig door de gang’ en  ‘Ik was mijn handen na het toiletgebruik’.
   
 3. SWPBS-scholen maken gedragsverwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch
  De school stelt haar basiswaarden vast en vertaalt deze naar concreet gedrag. Gewenst gedrag wordt structureel aangeleerd, geoefend en herhaald. Gewenst gedrag wordt systematisch bekrachtigd. We belonen het gewenste gedrag. Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels.
   
 4. De SWPBS-school stuurt op data over het gedrag van de leerlingen
  De school maakt actief gebruik van systematische gegevensverzameling. Om systematisch zicht en toezicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen en vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij problemen, hanteert de school o.a. incidentenregistratie. In het gedragsteam bespreken en analyseren wij deze data.
   
 5. Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten
  Het samenwerken met de ouders is een belangrijk onderdeel van de methodiek. De school ontwikkelt manieren om een positieve band met de ouders op te bouwen en met hen samen te werken vanuit gezamenlijke waarden en verwachtingen. Graag zien we daarom ook het SWPBS team uitgebreid worden met een ouder. Mocht u interesse hebben, kunt u zich melden bij een van de leden van het SWPBS team.
   
 6. SWPBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem
  Wanneer scholen werken met PBS, is er expliciete aandacht voor het borgen van de kwaliteit van de methodiek na implementatie. Hiertoe wordt een landelijk systeem voor certificering ontworpen.
 
Meer informatie