Medezeggenschapsraad (MR)

De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De directeur is adviserend lid. Ouders en 
personeel nemen zitting in de MR. U kunt lid worden van de MR door middel van verkiezingen. Via 
de nieuwsbrief een de website wordt u op de hoogte gehouden van wat in de MR besproken is.
De scholen van ons bestuur hebben een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke 
MR wordt hierin vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met schooloverstijgende zaken.