Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt door het bestuur per kind vastgesteld. Het geld van de ouderbijdragen wordt besteed ter dekking van niet-gesubsidieerde kosten binnen de school en komt ten goede aan alle kinderen die onze school bezoeken. 

Het geld van de ouderbijdragen wordt onder meer besteed aan:
  • Vieringen van christelijke feestdagen
  • Huur van een kerk
  • Sinterklaasfeest
  • Sporttoernooien 
  • Consumpties tijdens festiviteiten 
  • Koffie tijdens ouderavonden
  • Huur stoelen voor ouderavonden
  • Leermiddelen in de groep die niet in eerste instantie bekostigd kunnen worden vanuit het schoolbudget.

In het begin van een nieuw cursusjaar ontvangt u van ons een verzoek voor betaling van de ouderbijdrage op het banknummer van de school.  De ouderbijdrage voor het schooljaar 2015/2016 is € 25.00 per kind. U kunt dit overmaken op onze bankrekening Rabobank: 
 
cbs Alex, Veenendaal 
NL37 RABO 03651.45.122  
onder vermelding van ouderbijdrage & naam leerling. 
 

Schoolexcursies en schoolkamp

De schoolreis voor de kinderen wordt gekoppeld aan een thema. In de bovenbouw gaan de 
kinderen afwisselend op kamp of doen zij mee aan een musical. Een deel van de kosten is 
voor rekening van de ouders.