Hoofdluis

Ook op School Alex en School Max steken de hoofdluis af en toe de kop op. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan hoofdluisbesmetting gemakkelijk van de ene persoon naar de ander overgebracht worden. Een school is, ongewild, zo’n plaats.

Wij zijn van mening dat zowel school als ouders verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van hoofdluis. De school moet een aantal voorzorgsmaatregelen nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. De ouders behoren hun kinderen te controleren op hoofdluis en besmetting te melden bij de leerkracht. 

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op Max gekozen voor een systematische aanpak. Er is een werkgroep kammoeders ingesteld, bestaande uit een aantal speciaal daartoe geïnstrueerde ouders. De ouders uit de werkgroep hebben de taak op zich genomen om na elke vakantie alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis.

Daarnaast kan de werkgroep extra ingeschakeld worden bij tussentijdse meldingen. Wanneer tijdens de controle hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal de leerkracht telefonisch contact opnemen met de ouders.

Bij geconstateerde besmetting krijgt de gehele groep van het betreffende kind een briefje mee, waarin verzocht wordt het kind thuis extra op hoofdluis te controleren gedurende veertien dagen. 

Voor de ouders die voor de eerste keer met een besmetting te maken krijgen is een informatie-brochure beschikbaar. Deze zult u dan via de werkgroep ontvangen. Wanneer blijkt dat na herhaalde controle de hoofdluis nog niet weg is, schakelt de school de GGD in.

In sommige gevallen blijkt er een zeer hardnekkige besmetting te blijven bestaan, waardoor andere leerlingen opnieuw besmet worden. Hierover is overleg gevoerd met de onderwijsinspectie. Deze heeft ons gewezen op het feit dat we in uitzonderlijke gevallen leerlingen tijdelijk de toegang tot de school kunnen ontzeggen en dat deze leerlingen hun schoolwerk dan thuis moeten maken.

In genoemde uitzonderlijke gevallen zullen we deze procedure op School Alex en School Max moeten volgen.