Observaties, onderzoeken en enquêtes

Scholen krijgen dagelijks aanvragen van studenten van allerlei opleidingen om te komen observeren, onderzoek te doen of enquêtes in te vullen.

Het beleid van School Alex & School Max daarin is het volgende :
  • De school werkt aan onderzoeken en enquêtes mee van de eigen studenten en leerkrachten  die een opleiding volgen;
  • De student/leerkracht volgt de opleiding aan een NVAO-geaccrediteerde instelling waardoor integriteit gewaarborgd is;
  • Per jaar kan de school aan één groot landelijk (Universiteits-)onderzoek meedoen welke ook voor de school zinvolle informatie oplevert;
  • Derden die in de school incidenteel onderzoek willen doen communiceren dit via de directeur;
  • Film en/of fotomateriaal blijft binnen de school en is eigendom van de school, behoudens wanneer ouders schriftelijke toestemming voor openbaar gebruik hebben gegeven;
  • Onderzoekgegevens worden geanomiseerd;
  • Conclusies, adviezen en uitkomsten zijn eigendom van de school en worden alleen in overleg met de school gedeeld en/of openbaar gemaakt.
  • In aanvragen waarin aan bovenstaande niet kan worden voldaan, beslist de directeur.Deze regels zijn opgesteld om scholen / leerkrachten niet te laten verdrinken in de hoeveelheid aanvragen en collega’s en leerlingen te beschermen tegen teveel onrust tijdens het onderwijsleerproces.