cbs School Max | Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:
Vendelseweg 30 | 0318 - 235 350
menu:

Onze school

Onze zeven zekerheden

Onze 7 zekerheden

De zekerheden van School Max!

Onze 7 zekerheden

1. We hebben een christelijke identiteit

Wij onderwijzen de leerlingen vanuit de Bijbel. We geloven dat iedereen geliefd, waardevol en kostbaar is in Gods ogen.

Dit doen we onder andere door: 

 • in de groepen op meerdere momenten van de dag met God te praten
  (gebed met de dagopening en sluiting, maar ook met de lunch);
 • samen te lezen en te vertellen uit de Bijbel;
 • Bijbelse verwerkingen, activiteiten en opdrachten te maken;
 • God te aanbidden door het zingen van liederen en het maken van muziek;
 • een aantal keer per jaar school breed burgerschapsactiviteiten uit te voeren en hiermee onze omgeving te dienen.

 

2. We werken en leren in Units

Een unit is een ruimte in de school waarin leerlingen van verschillende leeftijden van en met elkaar leren.

Dit doen we onder andere door:

 • te werken in een onder-, midden- en bovenbouwunit;
 • te werken en leren in hoeken waarin nieuwe leerstof wordt verwerkt;
 • te werken met heterogene basisgroepen. Heterogeen betekent dat een basisgroep uit leerlingen van verschillende jaargroepen bestaat. De instructies vinden plaats in homogene groepen;
 • verschillende soorten werkplekken te creëren, zoals stilteplekken en instructieplaatsen.

 

3. Resultaten maken we zichtbaar in leerlingportfolio’s

Om het leerproces van leerlingen inzichtelijk te maken voor henzelf èn hun omgeving werken wij met leerlingportfolio’s.

Dit doen we onder andere door:

 • het portfolio actief te gebruiken en twee keer per jaar mee naar huis te geven;
 • een persoonlijke, voortdurend groeiende verzameling resultaten van elk kind in kaart te brengen. Hierbij worden de volgende onderdelen zichtbaar:
 • dit ben ik – dit geloof ik
 • dit doe ik – dit leer ik
 • dit krijg ik – dit kan ik

 

4.  Zaakvakkenonderwijs richten we thematisch in

Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur & Techniek worden verweven in thematische lessen.

Dit doen we onder andere door:

 • de kerndoelen te verwerken in verschillende thema’s, verspreid over meerdere leerjaren;
 • verbanden te leren leggen tussen de verschillende zaakvakken. Dit vergroot de betrokkenheid;
 • leerlingen de kans te geven om – naast de kennis over de zaakvakken – vaardigheden te ontwikkelen als samenwerken, werk presenteren, ict-vaardigheden, creatief en kritisch denken, probleemoplossend denken en beter wegwijs worden op het internet;
 • vanaf groep 1 met behulp van leervragen meer over het aangeboden thema te leren.

 

5. We streven naar een positief schoolklimaat

Wij streven naar  een positief schoolklimaat waar veiligheid, vertrouwen en respect centraal staan. Dit doen we aan de hand van Positive Behavior Support (PBS). Dit is een school brede benadering van gedrag. Positief betekent niet dat ongewenst gedrag geen gevolgen mag hebben. Het houdt in dat de focus van de leraar verschuift van het zien en bestraffen van ongewenst gedrag naar het zien en bekrachtigen van gewenst gedrag.

Dit doen we onder andere door:

 • gedragsverwachtingen positief te formuleren, te belonen, aan te leren en zichtbaar te maken door de school heen;
 • de aandacht voor ongewenst gedrag te minimaliseren;
 • duidelijk en consequent te zijn bij ongewenst gedrag;
 • ouders te betrekken bij PBS en handreikingen te delen om ook thuis met PBS aan de slag te gaan.

 

6. We hebben veel ruimte voor differentiatie in de groep

Wij werken bewust aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen in homogene niveaugroepen binnen de heterogene basisgroepen.

Dit doen we onder andere door:

 • instructiegroepen te vormen op niveau voor taal en rekenen
  (basis, intensief, verrijkt, verrijkt+);
 • binnen de basisondersteuning in de niveaugroep ook te compacten, verbreden, verdiepen en een eigen leerlijn aan te bieden;
 • kinderen te zien (middels observatie en kindgesprekken) en te toetsen;
 • zowel in de X3 groep (plusklas) als de Vakwerkgroep (klusklas) te werken met persoonlijke leerdoelen. Deze passen bij het persoonlijke ontwikkelingsniveau en worden gefaciliteerd buiten de basisondersteuning;
 • kinderen bewust te maken van hun leerdoelen, ontwikkelpunten en talenten, en hun door middel van het portfolio actief eigenaar te maken van hun ontwikkeling;
 • korte lijntjes met collega’s, IB en specialist HB te hebben.

 

7. We creëren een professionele leeromgeving

Binnen het team zijn we respectvol, open en transparant.

Dit doen we onder andere door:

 • te vertrouwen op onze eigen professionaliteit;
 • vertrouwen en veiligheid als basis te zien:
  • hierdoor durven we te reflecteren op eigen handelen
  • hierdoor durven we feedback te geven en te ontvangen en zien we dit als ontwikkelmoment
  • hierdoor durven we te zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen;
 • talenten te zien en te ontwikkelen, zodat deze optimaal worden benut;
 • wederzijds respect, openheid en transparantie;
 • hoge verwachtingen van onszelf en van elkaar te hebben;
 • organisatiebelang en persoonlijk belang professioneel te scheiden;
 • een actieve deelname aan scholing, GUO en KUO te verwachten ten dienste van de kinderen, organisatie en persoonlijke professionalisering;
 • het stimuleren van eigenaarschap;
 • leraren in opleiding te coachen en een veilige ontwikkelingsplek te bieden;
 • een lerende organisatie te zijn waar we van elkaar mogen leren.